LOVSKA RAZSTAVA V DVORANI LOPAN - 2017

Lovsko gojitveni bazen Slovenj Gradec (v nadaljevanju LGB) je bil ustanovljen že pred štirimi
desetletji. V začetku je deloval pod okriljem Območne lovske zveze Maribor, od ustanovitve Koroške
lovske zveze (v nadaljevanju KLZ) pa deluje pod njenim okriljem. LGB povezuje šest lovskih družin
(v nadaljevanju LD), te so: Dolič, Podgorje, Slovenj Gradec, Gradišče, Golavabuka in Mislinja. Vsa
naštete LD trajnostno gospodarijo z divjadjo v skladu z načrti lovsko upravljavskega območja in
letnimi načrti lovišč na 22.000 ha lovne površine. V LGB je vključenih 418 članov, kar predstavlja
več kot tretjino vsega članstva KLZ. Meja poteka po delu Paškega Kozjaka, večinskem delu Graške
gore, sega na obronke Pohorja in del Uršlje gore. LD se povezujejo z namenom lažjega uresničevanja
skupnih ciljev na lokalnem nivoju, kot so: usklajeno trajnostno gospodarjenje in planiranje odstrela
divjadi, izvajanje lovsko športnih tekmovanj v lovskem strelstvu, kinoloških prireditev, kulturnih
prireditev, prirejanje lovskih razstav in še na mnogih drugih področjih.


V LGB se enkrat letno organizira lovska razstava uplenjene trofejne divjadi iz preteklega leta.
Organizacija razstave je v pristojnosti LD, ki v dotičnem letu predseduje LGB. Na tem dogodku se
predstavi trofeje srnjadi, gamsov, jelenjadi, divjih prašičev in muflonov. Tovrstne razstave imajo
večplasten pomen.  Zanimive so za nas lovce, ki lahko ob ogledovanju razstave ocenjujemo in
primerjamo odstrel po posameznih vrstah divjadi med posameznimi LD in v LGB kot celoti. Še
pomembnejša je predstavitev širši javnosti, da jim lahko predstavimo pomen lova kot nujnega
regulatorja številčnosti divjadi in trajnega zagotavljanja usklajenosti z prehrambenimi zmožnostmi
okolja.Na vseh razstavah pa se predstavi tudi kotiček prostoživečih vrst v naravi, predvsem tistih, ki živijo na področju LGB. Predstavijo se tudi značilnosti habitatov različnih prostoživečih vrst, kot so: deli gozda, gozdnega roba, jas in travnih površin, kjer žive lovne in ne-lovne vrste divjadi. Ta del razstave pa je bolj kot nam lovcem namenjen občanom lokalne skupnosti in v večini šolski in predšolski mladini.Kot je bilo omenjeno, takšno razstavo vsako leto organizira druga LD. V letošnjem letu je bila to LD Mislinja, ki je razstavo organizirala na visokem strokovnem nivoju. V dvorani Lopan v Mislinji. Sama izvedba razstave je zahtevala veliko časa in organizacijskih spretnosti, zaradi česar smo člani na njo zelo ponosni. Aktivno je moralo sodelovati kar nekaj članov, še posebej sta se med drugimi angažirala Marko in Zlatko Zajamšek, ki sta vodila organizacijo postavitve razstavnih panojev, okrasitve in postavitve lovskega kotička.


Slavnostni del prireditve je bil dne, 5. 3. 2017, ko je dala pečat vsemu zgoraj omenjenemu trudu še uradna prireditev. Le ta je še posebej lepo zaokrožila celoten dogodek. Poleg kulturnega programa pevcev LD Škale in kvarteta LD Dolič, smo na prireditev uvrstili še strokovno predavanje spec. Milana TRETJAKA o »Študiji objedenosti gozdnega mladja« in analizi odvzema divjadi na področju Pohorskega LUO, analizirali smo tudi planiranje odstrela v letu 2016 ter ugotovili, kako je teh šest LD izvedlo svoj načrtovani plan odstrela in del v lovišču. Že iz dolgoletnih izkušenj se opaža, da so posamezne LD pri gospodarjenju uspešnejše od
drugih, lahko pa zatrdim, da je LGB relativno uspešen pri realizaciji letno upravljavskih načrtov. Analizo odvzema za leto 2016 predstavil Samo VONČINA, ki je med drugim prisotnim predstavil še delovanje in pomen aplikacije LISJAK. Sodobna aplikacija omogoča dobro atributno in grafično podlago za predstavitev skoraj vseh aktivnosti v LD, kakor tudi na višjih nivojih npr. lovskih zvez.Pri besedi gostov so posamezniki pozdravili in podali različne pohvale, za kar smo jim zelo hvaležni. Bivši predsednik LZS in sedanji član UO LZS dr. Srečko KROPE je v strokovnem predavanju predstavil divjad, ki se trenutno nezadržno širi tudi v Sloveniji, in to je šakal. Podal je tudi najnovejše informacije o spremembah novega zakona o lovskem strelstvu, pri čemer je tudi sam aktivno udeležen kot član komisije na pristojnem ministrstvu.


Po končani otvoritvi so bili vsi prisotni povabljeni na ogled razstave in na klepet ob kozarčku. Razstava je bila odprta v nedeljo in ponedeljek. Ponedeljek je bil namenjen predvsem predšolski in šolske mladini, ker imajo to tematiko v samem učnem programu.


Upam in verjamem, da se bo ta dolgoletna tradicija v LGB SG tudi v prihodnje nadaljevala.


                                                                                                                                                      Predsednik LGB SG, Jure SKOBIR


Na spodnjih dveh povezavah si lahko ogledate galerijo slik iz lovske razstave ter prispevek, ki ga je pripravala televizijska hiša VTV:


>>> GALERIJA SLIK


>>> PRISPEVEK NA VTV-ju

Nazaj na seznam novic